Wet- en regelgeving

De relatie tussen cliënten en de zorgverlener zijn in een aantal wetten geregeld. Als cliënt heeft u zowel bepaalde rechten als plichten. De meest belangrijke wetten worden hier kort weergegeven. Deze informatie is echter niet volledig. Wilt u er meer over lezen, dan kunt u doorklikken via de link onder aan elke uitleg.

WGBO
De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) geeft aan dat u opdrachtgever bent tot het verlenen van zorg. Deze wet regelt de rechten en plichten van een cliënt m.b.t. medische, verplegende en verzorgende handelingen. Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.

De rechten van de cliënt
• Als cliënt heeft uw recht op informatie van de hulpverlener (in begrijpelijke taal).
• Uw toestemming is nodig voor een behandeling. Deze zal expliciet worden gevraagd door het laten ondertekenen van een toestemmingsverklaring.
• U heeft inzagerecht in uw dossier, evenals het recht om op verzoek formele stukken zoals onderzoeks- en behandelverslagen in kopie te ontvangen.
• U heeft recht op bescherming van uw privacy.
• U heeft recht op een tweede mening of second opinion.

De plichten van de cliënt
• Uw plicht is het om de zorgverlener zo goed, eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte te stellen van uw problematiek. Op deze manier kan de hulpverlener sneller en beter een diagnose stellen en zijn deskundigheid goed inzetten. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat iets onbelangrijk is, zaken verzwegen of anders voorgesteld.
• De cliënt moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. De zorgverlener heeft het recht om verzoeken te weigeren, als deze zich niet verhouden met de huidige professionele standaard.
• Een andere belangrijke plicht van de cliënt is het betalen van uw zorgverlener.

Op deze website vindt u meer informatie over de WGBO.

Wet bescherming persoonsgegevens
In de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang van uw persoonsgegevens. Binnen de Kinderpraktijk worden persoonsgegevens verzameld en geregistreerd volgens een bepaald systeem. De Kinderpraktijk mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, namelijk zorgverlening, van belang zijn. De wet geeft aan dat u als cliënt het recht heeft uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Ook hebt u het recht op correctie of verwijdering.

Op deze website vindt u meer informatie over de Wbp.

Beroepscode NVO
De orthopedagoog binnen Kinderpraktijk HiPPO is lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit is de landelijke vereniging van academisch opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. De orthopedagoog voert haar beroep dan ook uit volgens de Beroepscode van de NVO. Volgens de basisprincipes van de beroepscode dient de orthopedagoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig te gedragen.

De beroepscode is een document van kwalitatieve en morele of ethische dimensies, die aan de beroepsuitoefening van de beroepsgroep ten grondslag liggen en voor een groot deel ook al in de wetgeving zijn vastgelegd. De beroepscode bevat zowel concrete regels, aan de hand waarvan het gedrag van NVO-leden beoordeeld kan worden, als algemene uitgangspunten.
Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Cliënten weten bij het aangaan van een professionele relatie met NVO-leden verzekerd te zijn van ondersteuning, of advisering, die aan kwaliteitseisen voldoen.

Indien cliënten zich door het handelen van NVO-leden benadeeld voelen, of anderszins ernstige kritiek hebben op de beroepsuitoefening van NVO-pedagogen of onderwijskundigen, kunnen zij het handelen laten toetsen aan de beroepscode. De beroepscode heeft daarmee de functie van klachtrecht (gericht op genoegdoening van cliënten). Daarnaast heeft de beroepscode ook de functie van tuchtrecht ( gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het functioneren van de beroepsgroep).

Klik op de Algemene voorwaarden NVO voor meer informatie over de beroepscode van de NVO.

Klachtenprocedure
Wanneer u als ouder niet tevreden bent , een vraag of een klacht heeft, over de procedure, de verslaglegging of de advisering, dan is de praktijkhoudster u eerste aanspreekpunt. Wij raden u aan zo snel mogelijk hierover contact op te nemen en hier zelf niet langer mee rond te blijven lopen. U kunt dit het beste doen via een e-mail, u kunt daarin bijv. aangeven dat u een telefonisch onderhoud op prijs stelt. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid af te wikkelen.

Als u er desondanks nog steeds niet uitkomt en niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht dan kunt u overwegen een klacht in de dienen bij de beroepsvereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Opvoedkundigen). Wij adviseren u om de website van de NVO  te raadplegen.

Zie voor de uitgebreide klachtenregeling van de NVO op de Klachtenprocedure.

Top