Begeleiding

De meeste behandelingen, trainingen en cursussen kunnen zowel individueel als in groepsverband voor kinderen en jongeren plaatsvinden. Ook de leeftijd kan grotendeels worden aangepast omdat alle protocollen eigenhandig op maat worden gemaakt. Elk kind en situatie is tenslotte anders en dus uniek. Er wordt dus niet met standaard pakketten of modules gewerkt bij Kinderpraktijk HiPPO.
Er zijn verschillende vomen van begeleiding waar de orthopedagoog gebruik van maakt. Vaak worden er verschillende soorten van behandeling door elkaar heen gebruikt afhankelijk van wat op dat moment, in die specifieke situatie bij dat specifieke kind het beste past. Er kan bijv. gekozen worden voor:
• Individuele begeleiding
• Oplossingsgerichte therapie (OT)
• Cognitieve gedragstherapie (CGT)
• Speltherapie

Individuele begeleiding voor kinderen en jongeren met bijv. ADD/ADHD, ASS of rouw- en verliesverwerkingsproblemen
Er kan zowel individuele- of groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren met bijv. concentratie- en aandachtsproblemen plaatsvinden. Kinderen ADD/ADHD zijn bijv. impulsief in denken en doen, gauw uitgekeken op opdrachten, verliezen snel hun motivatie, zijn zwak in plannen, ordenen, organiseren en taken afmaken. Of ze zijn motorisch onrustig (beweeglijk en friemelen veel) en hebben omgangsproblemen door hun impulsieve, drukke gedrag.

Oplossingsgerichte therapie (OT) met kinderen, adolescenten en gezinssystemen
Deze therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van kinderen. Samen met de hulpverlener onderzoekt het kind welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Er wordt vanuit gegaan dat het kind de oplossing onbewust al in zich heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. De focus ligt op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) met kinderen, adolescenten en gezinssystemen
De basis van cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt gevormd door het cognitieve model. In dit model wordt beschreven hoe gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens leiden. Dit wordt schematisch weergegeven in een zogenaamd ABC-schema, ook wel GGG-schema genoemd:
A. Gebeurtenis: De objectieve gebeurtenis, beschreven alsof je door een camera kijkt.
B. Gedachten: De specifieke gedachten die je hebt bij de bij A genoemde gebeurtenis.
C. Gevoel/Gedrag: Welk gevoel of gedrag is het gevolg van deze gedachten?
Zo kan iemand die depressief is bij het (A) tegenkomen van zijn leerkracht denken (B) “O nee hè, ik krijg weer een slecht cijfer straks” en zich daardoor (C) depressief gaan voelen en zijn leerkracht proberen te vermijden, waardoor hij in de problemen raakt.

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel wordt gebruikt als middel om te communiceren. De therapie wordt ook wel beeldcommunicatie genoemd. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Speltherapie is bruikbaar bij verwerking van traumatische ervaringen, bij emotionele problemen en sociale problematiek. De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc. De orthopedagoog is tevens speltherapeut en heeft alle aandacht voor het kind en bouwt een vertrouwensrelatie op. De therapeut volgt het kind in zijn of haar spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en kan zo ondersteuning geven bij het uiten en verwerken van gevoelens.

Top